Friday, July 28, 2017

MARA LITERATURE HMAHSIENA RAIRUNA NATA HMAHSIE NAWPA TA PACHA PAZINA

MARA LITERATURE HMAHSIENA RAIRUNA NATA,
HMAHSIE N’AWPA TA PACHÂ PAZINA

~ A.Zakia, Head Teacher (Rtd),
Siaha Vaihpi

Mara reih châhnawh eima vaw hnei pathaona nata, châ eimâ chu pathaona cha kô 1908 a châ. He Châhnawh maniah a taopa tuhpa he Rev. R.A.Lorrain (L) eima Missionary châ ta. Mara Literature hmahsie nawpa heta Châbu maniah apatohpatiapa liata a chatlie-chakoh ngâsâpa ta ei pahno.

Kô 1908 liata A AW-pa bu, “ACHUTUANA BU” tahpa Châbu maniah taopa ta. Mara reih nata English reih ta Dictionary, Grammar, Kô 1909-1911 liata tao ta. Kô 1912 ta Thâtihpha Zawhana Châbu tao ta, Kô 1930 liata Biehrai Thiehpa Châbu maniah papuapa ta, Kô 1933 liata Hlabu, Hla 194 a ypa manaih papuapa ta, Kô 1934 tawhta Siku liata achuna bu, Mathematic Châbu zy, Mara Geography Châbu zy Esop phôhpa Châbu zy maniah papuapa ta. Biehrai parohpa he kô 1923 tawhta palie pathaopa châ ta. Biehrai parohpa cha patlô hmâ leipa ta, Rev. R.A.Lorrain cha February 1, 1944 liata maniah â pahâsai haw. (A daihti liata Mara Literature a hmah a sie kaw)

Rev. A.B.Lorrain Foxall a hrialâhpazy ta Biehrai parohpa paliepa cha hria pazao ei ta, Kô 1957 liata Biehrai parohpa hnei paki pi ta. Biehrai parohpa nata Biehrai Thiehpa pahlyhpa, Biehrai Pathaihpa (Holy Bible) cha kô 1972 liata chhuh patlôpa châ ta. February 25, 1973 liata palâpapuapa nata zuah papuapa a châ. Zyhna kyh lâ châbuzy cha Bible chhopasiana zy, Sunday School achuna châbu zy, châbu chi nanopazy ama papua hluh kaw bâpa ta â lâ. Achaleituhpa deikua eima chyh ngâsâ. Zyhna kyh (Religion) châbu taona liata Literature lâ hmahsie via lyu pi ta. Châbu achaleituhpa deikua eima y leipa a châ. He heta Literature liata eima hmahsie leizie â lâ pasiapa ta ei pahno.

Khizaw thaina nata sona lâta châbu deikua arohpa eima chyh ngâsâ. Literature lâta hmahseina eima hnei thei leina chhâpa cha kô 1948 – 1978 likawh kô 30 chhôh, eima Mara reih thyusai pi ta. Tlaikao reih eimâ chu hapa vâta a châ. Kô 1975 tawhta Mara reihchâ kuahnao eima chhuah tawh chhao ta Mara reih a pasâhsa leipa ama y ngâthlâh hapa ta â lâ. Chavâta Mara reihchâ (Literature) liata hmah ama sie thei leipa a châ.

Kô 1978 tawhta Mara reih ta Primary School liata Exam-na hnei pathaopa châ ta. Eima Missionary ta Châhnawh maniah a taopa liata hawhrawh baichhi awpa chôchâh liata ei sari tlai, châhnawh pananopa ta eima y. He he Mara reihchâ hmahsie leina a châ. Achutuhpa châta chhao noraina a tao.

Zawpi ta ahmaohpakhyna (Seminar) hnei pi ta, Mara reih siezie awpa ta eimâ pyhpa zy, Literature Committee ta reih hmâzie nata rozie awpa ta a pathlupazy a pyh leipa ta. Eima khozie hawhta châ roh eimâ chhuahpa he eima reihchâ siezie alyu (Uniform) thei leipa ta, reihchâ siezie adochâh hra vei.

Mara reihchâ (Literature) hmahsie awpa eima khoh khiahtala Mara reih pasâhsapa ta, hmâh hluh ei suh u. Châ reizie nata rozie thai awpa ta châbu reih hluh sih la, châ roh hluh ei suh u.

Mara reih he Primary Siku nata Middle Siku liata dei achu leipa ta. High School nata College lia taihta Mara reih he achupa ta eima reih achupa (Vernacular) ta hnei sih la. Mara reihchâ he thai via aw pi ta. Hmahsiena lâ a pangai cheingei aw. Châbu chhao eima tao hluh viapa a byuh aw.

Pachutuhpazy ta Mara reih châ reizie nata rozie he eima thai pachai awpa a châ. Reih thai pasia awpa ta cha reih siezie achuna (Grammar) eima thai awpa a byuh. Grammar cha chi no ta pachhaihpa châ ta. English ta cha (1) “Formal Grammar” tah ei ta. (2) “Functional Grammar” tah ei ta. Reih thai pasia awpa ta cha a sâno heta eima thai awpa a châ.

Formal Grammar cha châ rozie do kawpa ta roh theina châ ta. Functional Grammar cha bie rei theina nata thaina châta a châ via. Eima reih ta bie reih kyh liata eima châta riaruna a y leipa hawhta pachâ sih la. Châ rozie nata aony hmâzie a chyhta eimâ chu tua aw:

Personal Pronoun hmâzie nata rozie -
‘a’ nata ‘â’ hmâzie -
‘pa’ Noun (hmo moh) liata bai a byuhna.

No comments:

Post a Comment