Monday, October 07, 2019

APOSTOL-ZY BIENGIAPÂPA - The Apostols’ Creed

APOSTOL-ZY BIENGIAPÂPA
(The Apostols’ Creed) 


Khazohpa, Paw, Atotaotheipa, lei nata vâ taotuhpa cha ei ngiapâ. A sawchapaw matlupa, Eima Beipa Zisu Krista chhao ei ngiapâ. Ano cha Thlahpa Pathaihpa ta paphaosa ta, Laihsa kôpa Mari ta sa ta, Pawtia Pilâ ry liata pasa taopa ta y ta, khaipâpa ta y ta, thi ha ta, pabupa ta y ta, a thihpa khih lâta zu ta. Noh thôh noh ta athihpa hry tawhtapa thyu heih ta, avâ lâ kiah ha ta. Chatanachata Khazohpa, Paw, Atotaotheipa ku chachâh lâta a tyuh ta, cha tawhna chata ahrohpa nata athihpa pachia awpa ta â zu aw.

Thlahpa Pathaihpa zy, Awnano pathaihpa mo to a pahlypa zy, mopathaihpenawh akaona zy, molei ngiahthaina zy, pôhpa thyuheihna zy, Chhâzaw hrona chhao ei ngiapâ. AMEN.

No comments:

Post a Comment