Friday, June 12, 2020

Lightning - Dôhla - Thunder - Tôkalôhpa, Tôkalôh âthuapa

Lightning (laitning), n. dôhla, dôhla chakeihpa, pachietlapa.

lightning-rod, lightning-conductor, nn. dôhla nata pachie tlapa vaina thua hmobaoh. 

Thunder (thander), n. tôkalôhpa, tôkalôh âthuapa. v. tôkalôhpa âthua, thata daih. thunderous, adj. tôkalôhpa thata âthua, pyuru.

Thunderously, adv. thunderbolt, n. pachie, pachie tlapa, (fig) hmo rarôh-ypa rakhuh vaw tlôpa. thunderclap, n. tôkalôhpa âthuapa. thunder-storm, n. thlih/vâsua  pachie nata pareih chhaopa. thunderstruck, adj. no-âh tah  kaw. thundering (thandaring), adj. laikatôh, rônah ngaita. thunderous.

Source: PT. Hlychho Dictionary (English - Mara Dictionary). 

No comments:

Post a Comment