Thursday, November 12, 2020

MSO GEN. HQ NATA AIRTEL ZYTA AMA HMAHLANA AMA SAIPALIE_Dated Siaha, the 11th November, 2020_

Atanoh târi 11.11.2020 (Pakhynoh) khata MSO Gen. HQ nata Airtel zy cha MSO Gen. HQ liata Siaha District chhôh liata Airtel Network ta hmah a sie via thei n'awpa ta ama hmahlanazy saipaliena hnei ei ta, he daihti he Pp. Judson KT Zephatha, Gen. Secretary, MSO Gen. HQ ta chhihtha ta, Pn. Mimi, Territorial Sales Manager tawhta ama hmahlana tlâhpizy reina a hnei.

Pn. Mimi heta Siaha District he atahmâ duasu liata Airtel Market a pha kawpa vâta Airtel liata biehneituhpazy ta signal a pha via lymâ thei n'awpa ta hmahla lymâ awpa amâ chhuah zie a reih.

Airtel hmahlanazy:
1. KVK nata Fel Fel Hotel kiahpâ liata Tower cha patlô hapa châ ta, Signal a pie papua dâh liata technician zy ta ama set mâh leipa vâta a châna awpa hawhta signal pie papua thei mâh vei.

2. Council Vaih LIKBK râh liata Tower bô awpa cha hmoto pasia khai hapa châ ta, atahmâ tawhta daihti rei leipa liata raihria pathaopa a châ bâ aw.

3. Meisatlah District Jail râh liata Tower bô awpa ta hmahlana cha clearance ama hmô thei leipa vâta a chalihsaipa châ ta, College Vaih nata Meisatlah su hropa liata tower bô awpa ta thlai ta hmahla awpa a châ.

4. Siaha Vaihpi liata Replacement Tower bô n'awpa su châta DC râh hiapa cha arypaoh khao leipa vâta ECM Office Building apahawhpa châ ta, ECM Assembly pasaina a byuhpa vâta atahmâ he hmahlana achalih chypa a châ.

5. Siaha District Thotlâh khih liata Airtel Tower 2G zy he a hluh thei chaina hawhta 4G lâta palie awpa ta ahawna MSO ta ataopa cha, a chyh chyhta hlao patloh laih awpa amâ chhuah zie reih ei ta, khih lai viapa tawhta pathao awpa a châ aw.

Atanoh pyly heta Siaha khih chhôh liata Airtel signal duasu zy mopasiana Airtel biehneituhpazy heta hnei ei ta, Nursing home laikachha liata Tower cha fibre ri a chie tahpa pahnopa châ ta, Siaha Bazar liata tower chhao 2gb data down hawhta pahnopa a châ hra. He a raopazy taopathi awpa ta mechanic chhao Aizawl tawhta thlai vaw tlô awpa ta hnabeiseihpa a châ.

Siaha District he average ta lapa ta Aizawl 
rei leipa ta cha Mobile Games PUBG akhaihpa ama hluh chaina hawhta reipa châ ta, he heta Internet Speed vâro tlai a paraipa hawhta pahnopa a châ hra.

MSO heta BSNL nata Jio hmahlana chhao mokhei pazi lymâ ta, Optical Ground Wire (OPGW) Lunglei tawhta Siaha taihta paraipa a châ thei n'awpa ta chhao hmahla awpa amâ chhua ngâhai hra. He he a hlaotloh tita cha Electric wire nata Fibre ri siepakaoh awpa a châpa vâta Fibre ri chie vâta rairuna eima tyh tyhpazy chhao vâro tlai eima khôkhâh thei na ta pangiasapa a châ.

Mararâh zawpizy Covid-19 vâta MSO hmahlana khodâh hawhta a chatlie thei leina kyh liata nama pachâthaina châ haw pi ta, maniah deichhy hnolo via lymâ awpa chhaota eima châ haw hra.


_*- MSO Vyhphao Info.🛡*_

No comments:

Post a Comment