Thursday, February 25, 2021

Puhpa N.Zakhai CEM MADC ta Siaha liata SBI Branch thiehpa pahy awpa chôchâh NGOs zy nahta Meeting hnei khei

 PRESS RELEASE No.18/2021


Siaha, 24 Hmypi, 2021 – Atanoh dawh 12:30 Pm pa ta CEM Conference Hall, MADC liata Puhpa N.Zakhai CEM, MADC ta M.CH.P (Mara Chanô Py) zy ahawna papeimawhsapa ta kô 2017 liata MCHP zy ta Siaha khichhôh liata SBI Branch thiehpa pahy awpa a hlaotloh mâh leipa hmahla pazi awpa ta EMs nata NGOs chhihthatuhpazy chhao ta  meeting a hnei khei ei.

Pihnô P. Chaki, President, MCHP (H) ta ko 2017 liata Siaha khichhôh liata SBI Branch thiehpa pahy awpa nata e-Corner paso awpa ta hmah ama lana nata picketing ama hneina report a pie khai tawhta Lôlei liata a ypa Lead Bank Manager ta kô 2017 liata Siaha liata SBI Branch thiehpa pahy awpa ta châhna (MEMORANDUM) MCHP (H) ta ama pangiapa biehneituhpazy kô a tlô leizie a reipa reihpachhuah ta, cha hnaihta râh nôpawpazy chhaota châhna (MEMORANDUM) thiehpa taopa ta  pangia pathi awpa a byuhzie report a siahlia kawpa ta a pie khai tawhta he a ry liata palâsapazy he meeting hneina liata bie pathlupazy a châ:

Kô 2017 August 8th pa ta M.CH.P (Mara Chanô Py) General Headquarters ta SBI Regional Manager, Aizawl hnohta Siaha liata SBI Branch thiehpa pahy awpa ta (MEMORANDUM) ama pangiapa a hlaotloh  mâh leipa cha SBI Guwahati lâ hiah awpa ta biepathlupa a châ.

Kô 2017 lia khata M.CH.P (Mara Chanô Py) ta Siaha liata SBI Branch thiehpa hnei awpa nata e-Corner hnei awpa ta  picketing hneipa châ ta, e-Corner cha vaw tao ha ei ta, a hlaotloh  ha ta, Mara zawpizy pi ta hmâh phahnai kaw pi ta, anodeikua SBI Branch thiehpa deikua vaw tao mâh leipa ei ta, a hlaotloh mâh leipa vâta, a chatliena lâ ta hmahla ta MEMORANDUM pangia awpa ta bie pathlupa a châ. 

He SBI Branch thiehpa pahy awpa   MEMORANDUM pangia awpa lia heta CEM, MADC lâ tawhta anoeih ta MEMORANDUM pangiapa châ sala, NGOs sâthôh (3) joint ta (MCHP Gen. Hqrs, MTP Gen. Hqrs nata MSO Gen. Hqrs) lâ tawhta MEMORANDUM pangia heih hrapa châ mawh sy tahpa ta biepathlupa a châ.

A tliata lia khata Siaha SBI Building cha mei ta kâ ta, suhro lâ a pasie awpa amâ chhuahpa cha, vâro pi reihpahmaoh tawhta Siaha Vaihpi chhôh lia ngâlâh ta a pasie awpa ta pahnosapa châ sala tahpa ta biepathlupa a châ.

Cha tawhta, he SBI Branch thiehpa hiapa he a hlao a vaw tloh khiahta cha Siaha College vaih liata pahypa châ sala tahpa ta bie pathlupa a châ. 

Meeting liata ahlao theipazy Puhpa N.Zakhai, CEM, MADC, Puhpa H.Sahlo, Chairman, MADC, Puhpa K.Chhuabei, EM (PWD), MADC, Puhpa L.Prisila, EM (Soil), MADC, Puhpa K.Siakhai, Advisor to CEM, MADC, Puhpa KH.Beihlô, EM (Agri), MADC, Pihnô P. Chaki, President, MCHP (H), Puhpa Pakhaw Choza, General Secretary, MTP (H), Satlia C.H. Beikhochhi, President, MSO (H), Satlia LD Kenny, Asst. Gen. Secretary, MSO (H), Pihnô A.Zoramthangi, Fin. Secretary, MCHP (H), Pihnô B.Ngiasô, General Secretary, MCHP (H), Pihnô B.Dingia, Treasurer, MCHP (H), Pihnô N.Ngôtlai, Secy. Info. & Pub., MCHP (H), Satlia K.Hraki, Secretary i/c Games & Sports MSO (H), Puhpa J.Ngôchyu, Secretary i/c A&C, MTP (H), Puhpa C.Mochônô, Assist. Gen. Secretary, MTP (H), Pihnô H.Nadaw, Vice President, MCHP (H) nata Puhpa BM. Khaimeichhô, Deputy Secretary (DPAR&P).


ISSUED BY:-

Information & Public Relation Department

Mara Autonomous District Council

Siaha.

No comments:

Post a Comment