Sunday, November 14, 2021

Pihnô HC Ngôchy miah âpahâsai haw

Pihnô HC. Ngôchy (Chônô Nô), kô 62 w/o Rev.C.Beima, New Colony, Siaha châ atamy (Sunday, 14 November 2021) dawh 2:20Am khata miah âpahâsai haw.

A siesaipa chhôhkhazy Abeipa ta ypa ei sala, thlalôhna pie mawh ei sy.
No comments:

Post a Comment